Zorg in de school

Het komt voor dat een leerling zich de leerstof niet voldoende heeft eigen gemaakt of dat het kind het tempo niet volgen kan. De capaciteiten van de leerlingen zijn immers verschillend. Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. Een leerling die extra aandacht nodig heeft, wordt in eerste instantie opgevangen in de groep zelf. De dag- of weektaak wordt aangepast en als het nodig is volgt extra instructie in de groep. Er wordt soms door de leerkracht een handelingsplan of OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld en uitgevoerd. U wordt daarvan altijd vooraf op de hoogte gesteld. Hulp buiten de groep kan soms helpen. In dat geval wordt altijd een plan opgesteld. We houden u op de hoogte wat voor hulp we geven, want wellicht kunt u thuis ook meehelpen. We doen er alles aan om de leerling zo snel mogelijk weer op het goede spoor te krijgen.

Om de hulp te coördineren en te structureren is bij een traject van een handelingsplan ook altijd de IB-er (Intern Begeleider) betrokken. Als u zaken rond uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. De leerkracht maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Indien gewenst, kunnen ook de Intern Begeleider en de Remedial Teacher bij een gesprek aanwezig zijn.

Soms is een onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst (CED-groep) of het Onderwijs Expertise Centrum De Brug noodzakelijk, om meer zicht te krijgen op de dieperliggende oorzaken van gedrag of stagnatie in het leerproces. Vaak helpt dit om beter in te kunnen spelen op de onderwijsbehoefte van het kind.
PC Basisschool De Schakel
Wethouder de Langelaan 1
3956 GL Leersum
Tel: 0343-452928

© Copyright De Schakel Leersum

Search